สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 ภาควิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร


 1 รายวิชาเสริม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007111 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร
 English for Agricultural Technology Graduate Students
3 (2-2-6)

 2 หมวดวิชาสัมพันธ์     15   หน่วยกิต
 2.1 รายวิชาบังคับ     9   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
 Information Technology for Agriculture
3 (2-2-5)
5007102 เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ
 Academic Writing Technique
1 (0-3-3)
5007901 เทคนิคการวิจัยทางการเกษตร
 Research Technique for Agriculture
3 (3-0-6)
5007971 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-3-3)
5007972 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-3-3)

 2.2 รายวิชาเลือก     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007103 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรการเกษตร
 Ecology and Agricultural Resource Management
3 (3-0-6)
5007104 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและธุรกิจการเกษตร
 Farming System Technology and Agricultural Business
3 (3-0-6)
5007105 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 Value Creation in Agricultural Products
3 (2-3-4)
5007904 ปัญหาพิเศษ
 Special Problem
3 (0-6-3)

 3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     12   หน่วยกิต
 3.1 ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007106 เกษตรแบบอินทรีย์ขั้นสูง
 Advanced Organic Farming
3 (2-2-5)
5007108 ระบบการชลประทานเพื่อการเกษตร
 Irrigation System for Agricultural Purpose
3 (2-2-5)
5007905 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเกษตร
 Selected Topics in Agricultural Technology
3 (2-3-4)
5017201 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูงและธาตุอาหารพืช
 Advanced Soil Fertility and Plant Nutrition
3 (2-2-5)
5037101 สรีรวิทยาพืชขั้นสูง
 Advanced Plant Physiology
3 (3-0-6)
5037102 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง
 Advanced Plant Breeding
3 (3-0-6)
5037206 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
 Orchid Tissue Culture Technology
3 (2-2-5)
5037207 เทคนิคการจัดการสวนผลไม้ให้ออกดอกติดผลนอกฤดูกาล
 Technique for Off Season in Fruit Orchard
3 (2-2-5)
5087102 การจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน
 Integrated Insect Pest Management
3 (2-2-5)

 3.2 ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์     12   หน่วยกิต
 3.3 ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5067203 การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Water Quality Management in Aquaculture
3 (2-3-4)
5067303 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ
 Nutrition and Aquatic Animal Feeding Technology
3 (2-3-4)
5067304 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
 Genetic Improvement of Aquatic Animals
3 (2-3-4)

 3.4 ด้านเทคโนโลยีการอาหาร     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007905 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเกษตร
 Selected Topics in Agricultural Technology
3 (2-3-4)
5207101 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
 Food Packaging Technology
3 (2-3-4)
5207301 การจัดการคุณภาพอาหาร
 Food Quality Management
3 (2-3-4)
5207304 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง
 Advanced Food Product Development
3 (2-3-4)
5207401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร
 Food Processing Technology from Agricultural Products
3 (2-3-4)
5207404 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
 Foom Biotechnology
3 (2-3-4)
5207406 การแปรรูปอาหารขั้นสูง
 Advanced Food Processing
3 (2-3-4)
5207601 อาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์
 Functional Foods and Nutraceuticals
3 (2-3-4)

 4 หมวดวิทยานิพนธ์     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007991 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-12-24)