สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 ภาควิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร


 1 รายวิชาเสริม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007111 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร
 English for Agricultural Technology Graduate Students
3 (2-2-5)

 2 รายวิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5037001 แนวคิดด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช
 Concept of Plant Production Technology
3 (2-2-5)
5047001 แนวคิดด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 Concept of Animal Production Technology
3 (2-2-5)
5067001 แนวคิดด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Concept of Aquaculture Technology
3 (2-2-5)
5207001 แนวคิดด้านเทคโนโลยีการอาหาร
 Concept of Food Technology
3 (2-2-5)

 2.1 หมวดวิชาสัมพันธ์     18   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
 Information Technology for Agriculture
3 (2-2-5)
5007102 เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ
 Academic Writing Technique
1 (0-2-1)
5007103 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรการเกษตร
 Ecology and Agricultural Resource Management
3 (3-0-6)
5007104 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและธุรกิจการเกษตร
 Farming System Technology and Agricultural Business
3 (3-0-6)
5007105 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 Value Creation in Agricultural Products
3 (2-2-5)
5007901 เทคนิคการวิจัยทางการเกษตร
 Research Technique for Agriculture
3 (3-0-6)
5007971 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-2-1)
5007972 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-2-1)

 4 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     9   หน่วยกิต
 4.1 ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช     9   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007106 เกษตรแบบอินทรีย์ขั้นสูง
 Advanced Organic Farming
3 (2-2-5)
5007107 มาตรฐานการจัดการด้านการเกษตร
 Standard for Agricultural Practice
3 (2-2-5)
5007108 เทคโนโลยีการจัดการน้ำสำหรับสวนผลไม้
 Technology for Orchard Irrigation Management
3 (2-2-5)
5007905 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเกษตร
 Selected Topics in Agricultural Technology
3 (2-2-5)
5017201 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูงและธาตุอาหารพืช
 Advanced Soil Fertility and Plant Nutrition
3 (2-2-5)
5037101 สรีรวิทยาพืชขั้นสูง
 Advanced Plant Physiology
3 (2-2-5)
5037102 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง
 Advanced Plant Breeding
3 (2-2-5)
5037103 สัณฐานวิทยาของไม้ผลเขตร้อน
 Tropical Fruit Morphology
3 (2-2-5)
5037201 เทคโนโลยีพืชพลังงานทดแทน
 Technology for Renewable Energy Plant
3 (2-2-5)
5037202 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจในภาคตะวันออก
 Economic Fruit Production in Eastern Region
3 (2-2-5)
5037203 พืชสมุนไพรขั้นสูง
 Advanced in Medicinal Plant
3 (2-2-5)
5037204 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับขั้นสูง
 Advanced Flower and Ornamental Crop Production Technology
3 (2-2-5)
5037205 เทคนิคการผลิตพืชไร่เขตร้อน
 Tropical Field Crop Production Technique
3 (2-2-5)
5037206 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
 Orchid Tissue Culture Technology
3 (2-2-5)
5037207 เทคนิคการจัดการสวนผลไม้ให้ออกดอกติดผลนอกฤดูกาล
 Technique for Off Season in Fruit Orchard
3 (2-2-5)
5037208 เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนแบบมืออาชีพ
 Technology for Durian Production as Professional
3 (2-2-5)
5037501 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชขั้นสูง
 Advanced Post Harvest
3 (2-2-5)
5087101 เทคโนโลยีการจัดการสารเคมีในการเกษตร
 Chemicals Management Technology
3 (2-2-5)
5087102 การจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน
 Integrated Insect Pest Management
3 (2-2-5)
5087103 เทคโนโลยีการจัดการโรคพืช
 Plant Disease Control Technology
3 (2-2-5)

 4.2 ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์     9   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007905 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเกษตร
 Selected Topics in Agricultural Technology
3 (2-2-5)
5037209 พืชสมุนไพรในการผลิตสัตว์
 Medicinal Herb for Animal Production
3 (2-2-5)
5037210 พืชอาหารสัตว์ขั้นสูง
 Advanced Forage Crops
3 (2-2-5)
5047101 การผลิตสัตว์ในเขตร้อน
 Livestock Production in Tropic
3 (2-2-5)
5047102 พันธุศาสตร์สัตว์ขั้นสูง
 Advanced Animal Genetics
3 (3-0-6)
5047103 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง
 Advanced Animal Breeding Technology
3 (3-0-6)
5047104 สรีรวิทยาขั้นสูงของสัตว์
 Advanced Animal Physiology
3 (3-0-6)
5047105 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง
 Reproductive Physiology of Domestic Animal
3 (2-2-5)
5047201 เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
 Quality Control in Animal Feedstuff Technology
3 (2-2-5)
5047202 สารพิษในอาหารสัตว์
 Toxic Substances in Animal Nutrition
3 (2-2-5)
5047203 โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง
 Advanced Animal Nutrition
3 (2-2-5)
5047204 วิทยาศาสตร์การผลิตนมขั้นสูง
 Advanced in Dairy Science
3 (3-0-6)
5047205 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
 Ruminant Nutrition
3 (2-2-5)
5047206 วิทยาการเนื้อสัตว์ขั้นสูง
 Advanced Meat Science
3 (2-2-5)
5047207 กระบวนการในการผลิตอาหารสัตว์
 Animal Feed Processing
3 (2-2-5)

 4.3 ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     9   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007905 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเกษตร
 Selected Topics in Agricultural Technology
3 (2-2-5)
5067101 สรีรวิทยาสัตว์น้ำ
 Aquatic Animal Physiology
3 (2-2-5)
5067201 การจัดการโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
 Management of Aquatic Animal Hatchery
3 (3-0-6)
5067202 การวางแผนโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Aquaculture Project Planning
3 (3-0-6)
5067203 การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Water Quality Management in Aquaculture
3 (2-2-5)
5067301 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นสูง
 Advanced Aquaculture Technology
3 (2-2-5)
5067302 โรคสัตว์น้ำขั้นสูง
 Advanced Aquatic Animal Disease
3 (2-2-5)
5067303 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ
 Nutrition and Aquatic Animal Feeding Technology
3 (2-2-5)
5067304 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
 Genetic Improvement of Aquatic Animals
3 (2-2-5)
5067305 การเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบน้ำหมุนเวียน
 Recirculating Systems for Aquatic Animals
3 (2-2-5)
5067306 การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน
 Integrated Aquaculture
3 (2-2-5)

 4.4 ด้านเทคโนโลยีการอาหาร     9   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007905 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเกษตร
 Selected Topics in Agricultural Technology
3 (2-2-5)
5207101 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
 Food Packaging Technology
3 (2-2-5)
5207301 การจัดการคุณภาพอาหาร
 Food Quality Management
3 (2-2-5)
5207302 การออกแบบโรงงานและกระบวนการผลิตอาหาร
 Food Plant and Process Design
3 (2-2-5)
5207303 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร
 Logistic and Supply Chain Management in Food Industry
3 (2-2-5)
5207304 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง
 Advanced Food Product Development
3 (2-2-5)
5207305 การวางแผนและการควบคุมการผลิตเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมอาหาร
 Production Planning and Control for Environmental Management in Food Industry
3 (2-2-5)
5207306 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
 Gastronomic Tourism
3 (2-2-5)
5207401 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน
 Technology of Community Food Product Development
3 (2-2-5)
5207402 การตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Product Marketing
3 (2-2-5)
5207403 นวัตกรรมอาหาร
 Food Innovation
3 (2-2-5)
5207404 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
 Food Biotechnology
3 (2-2-5)
5207405 เทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร
 Enzyme Technology in Food Industry
3 (2-2-5)
5207406 การแปรรูปอาหารขั้นสูง
 Advanced Food Processing
3 (2-2-5)
5207601 อาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์
 Functional Foods and Nutraceuticals
3 (2-2-5)
5207602 ฉลากโภชนาการของอาหารแปรรูป
 Nutrition Labelling of Processing Food
3 (2-2-5)
5207701 วัตถุเจือปนในอุตสาหกรรมอาหาร
 Food Additives in Food Industry
3 (2-2-5)
5207702 พิษวิทยาและสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร
 Food Toxicology and Food Allergen
3 (2-2-5)
5207703 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ของอาหารและการประเมินอายุการเก็บรักษา
 Chemical Physical and Microbiological Changes in Food and Shelf Life Evaluation
3 (2-2-5)

 5 หมวดวิทยานิพนธ์     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007991 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-0-0)