สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 ภาควิชา : พื้นฐานการศึกษา
 สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา


 1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1068911 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
 Seminar in Doctoral Dissertation Preparation 1
3 (2-2-5)
1068912 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
 Seminar in Doctoral Dissertation Preparation 2
3 (2-2-5)
1068913 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
 Seminar in Doctoral Dissertation Preparation 3
3 (2-2-5)
1068914 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 1
 English Skills for Graduate Students in Educational Administration 1
3 (3-0-6)
1068915 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 2
 English Skills for Graduate Students in Educational Administration 2
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาสัมพันธ์     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1068921 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
 Advanced Statistics for Research in Educatonal Administration
3 (2-2-5)
1068922 การวิจัยขั้นสูงเพื่อการบริหารการศึกษา
 Advanced Research for Educational Administration
3 (2-2-5)

 3 หมวดวิชาเฉพาะ     18   หน่วยกิต
 3.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1068931 การบริหารองค์การทางการศึกษา
 Educational Organization Administration
3 (2-2-5)
1068932 ภาวะผู้นำและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
 Leadership and Human Resource Development In Changing Era
3 (2-2-5)
1068933 สัมมนาการจัดการศึกษาสมัยใหม่
 Seminar in Modernized Educational Management
3 (2-2-5)
1068934 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา
 Educational Development Policy and Planning
3 (2-2-5)

 3.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1068941 คุณธรรมสำหรับผู้บริหารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Ethics for Administrators in Human Resource Development
3 (2-2-5)
1068942 สัมมนาการศึกษากับแนวโน้มของสังคมโลก
 Seminar in Education and Trends in the World Society
3 (2-2-5)
1068944 สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
 Seminar in Comparative Educational Administration
3 (2-2-5)
1068948 สัมมนาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
 Seminar in Administrative Strategy Development for Excellence
3 (2-2-5)
1068949 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหารการศึกษา
 Independent Study in Educational Administration
3 (2-2-5)

 4 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์     36   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1068992 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
36 (0-0-0)