ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งข่าวจากภาควิชาพลศึกษา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนแก้ F ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
0041114 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ หน่วยกิต1(0-2-1)
สามารถลงชื่อได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคาร 36 ชั้น 2
ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประกาศโดย   ศูนย์ภาษา   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2561
 2.แจ้งข่าวจากศูนย์ภาษา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนแก้ F ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
0010101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หน่วยกิต 2(2-0-4)
0010102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หน่วยกิต 2(2-0-4)
0010103 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต 2(2-0-4)
สามารถลงชื่อได้ที่ ศูนย์ภาษาฯ อาคาร 35 ชั้น 2
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561
ประกาศโดย   ศูนย์ภาษา   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2561
 3.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2559
 4.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา