แบบฟอร์มยื่นคำร้อง


คำร้องต่าง ๆนี้เป็นเอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat เปิด
1. คำร้องทั่วไป บศ.01
2. คำร้องขอแก้ผลการเรียนระดับ I บศ.02
3. คำร้องขอลงเพิ่ม แก้ F, NP บศ.03
4. คำร้องขอคืนสถานภาพนักศึกษา บศ.06
5. คำร้องขอถอนรายวิชา บศ.07
6. คำร้องขอรักษาสถานภาพ,ลาพักการเรียน บศ.08
7. คำร้องขอลาออก บศ.09
8. หนังสือมอบอำนาจ บศ.10
9. คำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ปริญญาตรี) บศ.11
10. คำร้องขอสำเร็จการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) บศ.12
11. คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน บศ.13
12. คำร้องขอถอนค่าประกันของเสียหาย บศ.14
13. คำร้องขอใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา บศ.15
14. คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา ป.บัณฑิต/ ป.โท บศ.17
15. คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี บศ.18
16. คำร้องขอใบแทนหลักฐานการศึกษา บศ.19
17. คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บศ.22
18. คำร้องขอรักษาสถานภาพ, ลาพักการเรียน
19. คำร้องขอย้ายคณะ/ สาขาวิชา
20. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้สอน
21. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน