ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ แจ้งกรอกประวัตินักศึกษาเพิ่มเติม

ขอความกรุณานักศึกษาทุกชั้นปี กรอกข้อมูลวันออกบัตรประชาชน และวันหมดอายุบัตรประชาชน และตรวจสอบข้อมูลเบอร์โทร, อีเมล์ ให้ถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลมาทำบัตรนักศึกษาอันใหม่
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2562
 2.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2559
 3.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558