หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 

     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  การศึกษาปฐมวัย1392562/1 4 2.00
  การศึกษาพิเศษ1362562/1 4 2.00
  คณิตศาสตร์1402562/1 4 2.00
  คอมพิวเตอร์1392562/1 4 2.00
  ชีววิทยา1362562/1 4 2.00
  ดนตรีศึกษา1372564/1 4 2.00
  พลศึกษา1372562/1 4 2.00
  ฟิสิกส์1402562/1 4 2.00
  ภาษาอังกฤษ1392562/1 4 2.00
  ภาษาไทย1392562/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์ทั่วไป1392562/1 4 2.00
  สังคมศึกษา1362562/1 4 2.00
  เคมี1472562/1 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี)   
  การศึกษาปฐมวัย1602554/1 5 2.00
  การศึกษาปฐมวัย1602558/1 5 2.00
  การศึกษาปฐมวัย1642559/1 5 2.00
  การศึกษาปฐมวัย1642560/1 5 2.00
  การศึกษาพิเศษ1612554/1 5 2.00
  การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ1652559/1 5 2.00
  การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ1652560/1 5 2.00
  คณิตศาสตร์1612554/1 5 2.00
  คณิตศาสตร์1612558/1 5 2.00
  คณิตศาสตร์1642559/1 5 2.00
  คณิตศาสตร์1642560/1 5 2.00
  คอมพิวเตอร์ศึกษา1642559/1 5 2.00
  คอมพิวเตอร์ศึกษา1642560/1 5 2.00
  คอมพิวเตอร์ศึกษา1662554/1 5 2.00
  คอมพิวเตอร์ศึกษา1662558/1 5 2.00
  พลศึกษา1602554/1 5 2.00
  พลศึกษา1632559/1 5 2.00
  พลศึกษา1632560/1 5 2.00
  พลศึกษา1602558/1 5 2.00
  ฟิสิกส์1632559/1 5 2.00
  ฟิสิกส์1632560/1 5 2.00
  ภาษาอังกฤษ1672560/1 5 2.00
  ภาษาอังกฤษ1612554/1 5 2.00
  ภาษาอังกฤษ1612558/1 5 2.00
  ภาษาอังกฤษ1672559/1 5 2.00
  ภาษาไทย1642560/1 5 2.00
  ภาษาไทย1602554/1 5 2.00
  ภาษาไทย1602558/1 5 2.00
  ภาษาไทย1642559/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)1622554/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)1622558/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)1612554/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)1612558/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)1612554/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)1612558/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (เคมี)1612554/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (เคมี)1612558/1 5 2.00
  สังคมศึกษา1622560/1 5 2.00
  สังคมศึกษา1612554/1 5 2.00
  สังคมศึกษา1612558/1 5 2.00
  สังคมศึกษา1622559/1 5 2.00
  เคมี1632559/1 5 2.00
  เคมี1632560/1 5 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  การบริหารการศึกษา422559/1 2 3.00
  การบริหารการศึกษา422564/1 2 3.00
  หลักสูตรและการสอน362564/1 2 3.00
  หลักสูตรและการสอน392559/1 2 3.00
  หลักสูตรและการสอน562559/1 2 3.00
  หลักสูตรและการสอน562564/1 2 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  การบริหารการศึกษา602559/1 3.00
  การบริหารการศึกษา632564/1 3.00