ประกาศเรื่อง
 1.ตรวจสอบรายวิชาภาคการศึกษาฤดูร้อน
นักศึกษาขอตรวจสอบรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคาร 36 ชั้น 2
กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน
ประกาศโดย   กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2560
 2.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2559
 3.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558