ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
ให้ติดต่อสำนักงานคณะฯ เรื่อง การลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา
ในวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2559
 2.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558
 3.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2558
 4.หนังสือรับรองหลักสูตร ค.บ. (5 ปี) ฉบับปรับปรุง 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2556