ประกาศเรื่อง
 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
ให้สอบปลายภาคนอกตารางทุกรายวิชา
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2560
 2.สอบซ้อน ภาคปกติ 2/2559(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาปกติ สามารถตรวจสอบตารางสอบได้
ผ่านระบบบริการการศึกษา และวันสุดท้ายของการยื่น
คำร้องขอสอบซ้อน คือ วันที่ 24 เม.ย. 2560
ที่กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน ชั้น 2 (อาคาร 36)
ประกาศโดย   กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2560
 3.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2559
 4.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558