ประกาศเรื่อง
 1.ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
ขณะนี้ระบบเปิดให้ประเมิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2559
 2.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558
 3.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2558