หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 

     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  การจัดการ1252563/1 4 2.00
  การจัดการ1252565/1 4 2.00
  การจัดการ1312555/1 4 2.00
  การจัดการ1312558/1 4 2.00
  การจัดการ1312559/1 4 2.00
  การจัดการ1312560/1 4 2.00
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์1252564/1 4 2.00
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์1252565/1 4 2.00
  การตลาด02562/1 4 2.00
  การตลาด1252563/1 4 2.00
  การตลาด1252565/1 4 2.00
  การตลาด1282559/1 4 2.00
  การตลาด1282560/1 4 2.00
  การตลาด1312555/1 4 2.00
  การตลาด1312558/1 4 2.00
  การท่องเที่ยว1292555/1 4 2.00
  การท่องเที่ยว1292558/1 4 2.00
  การท่องเที่ยว1292559/1 4 2.00
  การท่องเที่ยว1292560/1 4 2.00
  การท่องเที่ยว1292563/1 4 2.00
  การท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการ1322564/1 4 2.00
  การท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการ1322565/1 4 2.00
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1282559/1 4 2.00
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1282560/1 4 2.00
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1282563/1 4 2.00
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1342555/1 4 2.00
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1342558/1 4 2.00
  การเงินการธนาคาร1282559/1 4 2.00
  การเงินการธนาคาร1282560/1 4 2.00
  การเงินการธนาคาร1282563/1 4 2.00
  การเงินการธนาคาร1312555/1 4 2.00
  การเงินการธนาคาร1312558/1 4 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1282563/1 4 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1282565/1 4 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1312559/1 4 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1312560/1 4 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1372555/1 4 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1372558/1 4 2.00
  นวัตกรรมการเงินและการลงทุน1222564/1 4 2.00
  นวัตกรรมการเงินและการลงทุน1222565/1 4 2.00
  บัญชีบัณฑิต1312563/1 4 2.00
  บัญชีบัณฑิต1312565/1 4 2.00
  บัญชีบัณฑิต1372555/1 4 2.00
  บัญชีบัณฑิต1372558/1 4 2.00
  บัญชีบัณฑิต1372559/1 4 2.00
  บัญชีบัณฑิต1372560/1 4 2.00
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต1252563/1 4 2.00
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต1252565/1 4 2.00
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ1252555/1 4 2.00
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ1252555/1 4 2.00
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ1252559/1 4 2.00
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ1252560/1 4 2.00