หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 

     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1362560/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1362563/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1372565/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1412555/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1412558/1 4 2.00
  เกษตรศาสตร์1342555/1 4 2.00
  เกษตรศาสตร์1342558/1 4 2.00
  เกษตรศาสตร์1352560/1 4 2.00
  เกษตรศาสตร์1352563/1 4 2.00
  เกษตรศาสตร์1352565/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเกษตร1252565/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเกษตร1342555/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเกษตร1342558/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเกษตร1352560/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเกษตร1352563/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ1322565/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ1342555/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ1342558/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ1362560/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ1362563/1 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  เทคโนโลยีการเกษตร392555/1 2 3.00
  เทคโนโลยีการเกษตร392560/1 2 3.00
  เทคโนโลยีการเกษตร392560/1 2 3.00