หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 

     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)1302564/1 4 2.00
  การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)1302565/1 4 2.00
  การออกแบบ (ออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย)1302564/1 4 2.00
  การออกแบบ (ออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย)1302565/1 4 2.00
  วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร1412555/1 4 2.00
  วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร1412558/1 4 2.00
  วิศวกรรมเครื่องกล1452563/1 4 2.00
  วิศวกรรมเครื่องกล1452565/1 4 2.00
  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์1362559/1 4 2.00
  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์1362560/1 4 2.00
  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์1502555/1 4 2.00
  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์1502558/1 4 2.00
  วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ1362559/1 4 2.00
  วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ1362560/1 4 2.00
  วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ1362563/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1402566/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1432556/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1432558/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1432560/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1432561/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1432563/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1432565/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1462555/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1292559/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1292560/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1292563/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1322555/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1322558/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1352564/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1352565/1 4 2.00
  วิศวกรรมไฟฟ้า1382563/1 4 2.00
  วิศวกรรมไฟฟ้า1382565/1 4 2.00
  ออกแบบผลิตภัณฑ์1302564/1 4 2.00
  อัญมณีศาสตร์1302564/1 4 2.00
  อุตสาหกรรมศิลป์1442565/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน1372563/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน1372565/1 4 2.00
  เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ1202565/1 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)   
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ732561/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ752557/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ752558/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ752560/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ852563/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล732561/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล752557/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล752558/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล752560/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล852563/1 2 2.00