หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 

     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร1412555/1 4 2.00
  วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร1412558/1 4 2.00
  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์1362559/1 4 2.00
  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์1362560/1 4 2.00
  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์1502555/1 4 2.00
  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์1502558/1 4 2.00
  วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ1362559/1 4 2.00
  วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ1362560/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1432556/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1432558/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1432560/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1432561/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1462555/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1292559/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1292560/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1322555/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1322558/1 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)   
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ732561/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ752557/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ752558/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ752560/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล732561/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล752557/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล752558/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล752560/1 2 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม362558/3 2 3.00