หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 

     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  นิติศาสตรบัณฑิต1352563/1 4 2.00
  นิติศาสตรบัณฑิต1352565/1 4 2.00
  นิติศาสตรบัณฑิต1372559/1 4 2.00
  นิติศาสตรบัณฑิต1372560/1 4 2.00
  นิติศาสตรบัณฑิต1482555/1 4 2.00
  นิติศาสตรบัณฑิต1482558/1 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต422564/1 2 3.00
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต422564/1 2 3.00