หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 

     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  นิติศาสตรบัณฑิต362558/1 4 2.00
  นิติศาสตรบัณฑิต1372559/1 4 2.00
  นิติศาสตรบัณฑิต1372560/1 4 2.00
  นิติศาสตรบัณฑิต1482555/1 4 2.00