หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 

     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  ภูมิสารสนเทศ1292555/1 4 2.00
  ภูมิสารสนเทศ1292558/1 4 2.00
  ภูมิสารสนเทศ1322559/1 4 2.00
  ภูมิสารสนเทศ1322560/1 4 2.00
  ภูมิสารสนเทศ1322563/1 4 2.00
  ภูมิสารสนเทศ1322564/1 4 2.00
  ภูมิสารสนเทศ1322565/1 4 2.00
  วิทยาการคอมพิวเตอร์1252564/1 4 2.00
  วิทยาการคอมพิวเตอร์1252565/1 4 2.00
  วิทยาการคอมพิวเตอร์1302559/1 4 2.00
  วิทยาการคอมพิวเตอร์1302560/1 4 2.00
  วิทยาการคอมพิวเตอร์1302563/1 4 2.00
  วิทยาการคอมพิวเตอร์1322555/1 4 2.00
  วิทยาการคอมพิวเตอร์1322558/1 4 2.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ1242565/1 4 2.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ1262560/1 4 2.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ1262563/1 4 2.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ1342555/1 4 2.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ1342558/1 4 2.00
  เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์1302559/1 4 2.00
  เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์1302560/1 4 2.00
  เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์1302563/1 4 2.00
  เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์1302564/1 4 2.00
  เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์1302564/1 4 2.00
  เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์1332555/1 4 2.00
  เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์1332558/1 4 2.00