หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 

     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  การสื่อสารบูรณาการ1302555/1 4 2.00
  การสื่อสารบูรณาการ1302558/1 4 2.00
  การสื่อสารบูรณาการ (การสื่อสารการท่องเที่ยว)1302559/1 4 2.00
  การสื่อสารบูรณาการ (การสื่อสารการท่องเที่ยว)1302560/1 4 2.00
  การสื่อสารบูรณาการ (การสื่อสารการท่องเที่ยว)1302563/1 4 2.00
  การสื่อสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)1302559/1 4 2.00
  การสื่อสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)1302560/1 4 2.00
  การสื่อสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)1302563/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน1302555/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน1302558/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิทัล)1302564/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน (การโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิทัล)1302564/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)1302559/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)1302560/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)1302563/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)1302559/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)1302560/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)1302563/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)1302564/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)1302565/1 4 2.00
  ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเที่ยว1302564/1 4 2.00
  ธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเที่ยว1302565/1 4 2.00
  นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)1362564/1 4 2.00
  นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)1362565/1 4 2.00
  นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)1362564/1 4 2.00
  นิเทศศาสตร์ (สามภาษา)1362565/1 4 2.00
  นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด1302559/1 4 2.00
  นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด1302560/1 4 2.00
  นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด1302563/1 4 2.00
  นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว1302559/1 4 2.00
  นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว1302560/1 4 2.00
  นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว1302563/1 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  การจัดการการสื่อสาร362558/1 2 3.00
  การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร362563/1 2 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร542563/2 2 3.00
  การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร632563/2 3 3.00
  การจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร932563/2 4 3.00