หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 

     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  การสื่อสารบูรณาการ1302555/1 4 2.00
  การสื่อสารบูรณาการ1302558/1 4 2.00
  การสื่อสารบูรณาการ (การสื่อสารการท่องเที่ยว)1302559/1 4 2.00
  การสื่อสารบูรณาการ (การสื่อสารการท่องเที่ยว)1302560/1 4 2.00
  การสื่อสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)1302559/1 4 2.00
  การสื่อสารบูรณาการ (ธุรกิจบันเทิงและการแสดง)1302560/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน1302555/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน1302558/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)1302559/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)1302560/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)1302559/1 4 2.00
  การสื่อสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)1302560/1 4 2.00
  นิเทศศาสตร์ (สองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด1302559/1 4 2.00
  นิเทศศาสตร์ (สองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด1302560/1 4 2.00
  นิเทศศาสตร์ (สองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว1302559/1 4 2.00
  นิเทศศาสตร์ (สองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว1302560/1 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  การจัดการการสื่อสาร452558/1 2 3.00