สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : 
 สาขาวิชา : ทัศนศิลป์


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่งคั่ง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ
 2.1 วิชาแกน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2041101 สุนทรียวิทยา
 Aesthetic
3 (2-2-5)
2041102 ประวัติศาสตร์ศิลป์
 History of Arts
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน     48   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2041103 หลักการเขียนภาพ
 Principles of Drawing
3 (1-4-4)
2041104 องค์ประกอบศิลป์
 Art Composition
3 (1-4-4)
2041105 เขียนแบบเพื่อการออกแบบ
 Mechanical Drawing for Design
3 (1-4-4)
2041106 ทฤษฎีสี
 Color Theory
3 (1-4-4)
2041201 วาดเส้น
 Drawing
3 (1-4-4)
2041202 ภาพหุ่นนิ่ง
 Still life
3 (1-4-4)
2041203 ภาพคนเหมือน
 Portraits
3 (1-4-4)
2041301 ประติมากรรมพื้นฐาน
 Basic Sculpture
3 (1-4-4)
2042101 ศิลปะไทย
 Thai Arts
3 (2-2-5)
2042102 ศิลปะพื้นบ้าน
 Folk Arts
3 (3-0-6)
2042103 ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกทางศิลปะ
 Creative and Performance in Art
3 (1-4-4)
2042203 ภาพทิวทัศน์
 Views
3 (1-4-4)
2042204 บาติกสร้างสรรค์
 Creative Batik
3 (1-4-4)
2042401 ภาพพิมพ์พื้นฐาน
 Basic Graphic Arts
3 (1-4-4)
2042403 ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนสร้างสรรค์
 Creative Serigraphy
3 (1-4-4)
2042503 การออกแบบตัวอักษร
 Lettering Design
3 (1-4-4)
2043101 ศิลปกรรมร่วมสมัย
 Contemporary Art
3 (3-0-6)
2043102 ศิลปวิจารณ์
 Art Criticism
3 (3-0-6)
2043503 การออกแบบผลิตภัณฑ์
 Product Design
3 (1-4-4)
2043504 คอมพิวเตอร์อาร์ต
 Computer Art
3 (2-2-5)
2043505 การออกแบบของที่ระลึก
 Craft Product Design
3 (1-4-4)
2043508 การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า
 Fabric Product Design
3 (1-4-4)
2044101 ธุรกิจทางศิลปะ
 Art Business
3 (3-0-6)
2044103 การนำเสนอผลงาน
 Presentation
3 (2-2-5)
2044104 การออกแบบนิทรรศการ
 Exhibition Design
3 (2-2-5)
2044105 พิพิธภัณฑ์ศิลป์
 Museum of Arts
3 (3-0-6)

 2.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ     36   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2042104 การทดลองใช้วัสดุเพื่อสร้างงานศิลปะ
 Experimental Materials Art
3 (1-4-4)
2042105 วัสดุและเทคนิคทางศิลปะ
 Art Materials and Technique
3 (1-4-4)
2042201 จิตรกรรมสีน้ำ
 Water Color Painting
3 (2-2-5)
2042402 ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน
 Serigraphy
3 (1-4-4)
2042501 ออกแบบสร้างสรรค์
 Creative Design
3 (1-4-4)
2043103 ศิลปะสื่อผสม
 Mixed Media Art
3 (1-4-4)
2043201 จิตรกรรมสีน้ำมัน
 Oil Painting
3 (1-4-4)
2043202 จิตรกรรมสร้างสรรค์
 Creative Painting
3 (1-4-4)
2043301 ประติมากรรมประยุกต์
 Applied Sculpture
3 (1-4-4)
2043302 การปั้นและการหล่อ
 Molding and Casting
3 (1-4-4)
2043401 ภาพพิมพ์ประยุกต์
 Applied Graphic Arts
3 (1-4-4)
2044102 สัมมนาทัศนศิลป์
 Visual Art Seminar
3 (2-2-5)

 2.3.2 กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2044601 ศิลปนิพนธ์
 Art Thesis
6 (2-8-8)

 2.3.3 ประสบการณ์ภาคสนาม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2044701 การศึกษาส่วนบุคคล
 Individual study
3 (1-4-4)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต