สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : ภาษาไทย
 สาขาวิชา : ภาษาไทย


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (3-0-6)
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ
 Thai for Business
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer for Communication
3 (3-0-6)
0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
3 (3-0-6)
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
3 (3-0-6)
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
3 (3-0-6)
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
 Indonesian for Communication
3 (3-0-6)
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร
 Malaysian for Communication
3 (3-0-6)
0001309 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
 Burmese for Communication
3 (3-0-6)
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร
 Tagalog for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Ethics and Self Development
3 (3-0-6)
0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Philosophy for Life Development
3 (3-0-6)
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน
 Ethics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002104 มนุษย์กับทักษะการคิด
 Human and Thinking Skills
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002201 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 General Laws in Daily Life
3 (3-0-6)
0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Economics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002204 ตะวันออกศึกษา
 Eastern Studies
3 (3-0-6)

 1.2.3 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human and Self Development
3 (3-0-6)
0002302 มนุษยสัมพันธ์
 Human Relations
3 (3-0-6)
0002303 จิตตปัญญาศึกษา
 Contemplative Education
3 (3-0-6)
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0002305 ภาวะผู้นำและผู้ตาม
 Leadership and Followship
3 (3-0-6)
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง
 Aesthetic of Music and Performing Arts
3 (2-2-5)
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวัน
 Art for Daily Life
3 (2-2-5)
0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย
 Human Custom
3 (3-0-6)
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
 Business in Daily Life
3 (3-0-6)
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Administration in Daily Life
3 (3-0-6)
0002312 การบัญชีในชีวิตประจำวัน
 Accounting in Daily Life
3 (3-0-6)
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Geography and Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002314 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
 Globalization and Thai Society
3 (3-0-6)
0002315 มนุษย์กับสังคม
 Human and Society
3 (3-0-6)
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Local wisdom for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai Ways ASEAN Ways
3 (3-0-6)
0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 Citizenship in Democracy
3 (3-0-6)
0002319 การสื่อสารอาเซียน
 ASEAN Communication
3 (3-0-6)
0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
 Contemporary Situation Analysis for Communication
3 (3-0-6)
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21
 Media Literacy in 21st Century
3 (3-0-6)
0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
 Citizenship in the 21st Century
3 (3-0-6)
0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 Fundamental Principles of Protection in Intellectual Property Rights
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ
 Life and Nature
3 (3-0-6)
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0003103 ชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health
3 (3-0-6)
0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
 Plants for Life
3 (3-0-6)
0003105 การเกษตรในชีวิตประจำวัน
 Agriculture in Daily Life
3 (3-0-6)
0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Environment and Modern Technology
3 (3-0-6)
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจำวัน
 Gems and Jewelry in Daily Life
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
 Mathematics for Decision Making
3 (3-0-6)
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (3-0-6)
0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (3-0-6)
0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
 General Applications of Statistics
3 (3-0-6)
0003206 สถิติในชีวิตประจำวัน
 Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ
 Statistics for Decision Making
3 (3-0-6)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Information and Communication Technology
3 (2-2-5)
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่
 Information Technology for Modern Life
3 (3-0-6)
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
 Modern Business Management in Computer
3 (2-2-5)
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 Modern Business Management in E-Commerce
3 (2-2-5)
0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Practical Workshop in Daily Life
3 (2-2-5)
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
 Basic Technology of Photography and Image Adjustment
3 (2-2-5)
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0003308 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ
 Rhythmic activities and Social dance
3 (2-2-5)
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Recreation for Health
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ
 2.1 วิชาบังคับเรียน     66   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Linguistics
3 (3-0-6)
2011105 ภาษาศาสตร์เพื่อการศึกษาภาษาไทย
 Linguistics for Thai Language Study
3 (3-0-6)
2011402 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
 Development of Thai Literatures
3 (3-0-6)
2011406 ประวัติวรรณคดีไทย
 History of Thai Literatures
3 (3-0-6)
2012101 หลักภาษาไทย
 Thai Grammar
2 (2-0-4)
2012106 ภาษาเขมร 1
 Khmer 1
2 (2-0-4)
2012110 ภาษาเขมร 2
 Khmer 2
2 (2-0-4)
2012202 การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
 Reading for Special Purposes
2 (2-0-4)
2012203 ศิลปะการอ่านออกเสียง
 Reading Techniques
2 (1-2-3)
2012205 การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
 Writing for Special Purposes
3 (2-2-5)
2012206 การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์
 Academic Writing
3 (2-2-6)
2012207 การเขียนกวีนิพนธ์
 Poetry Writing
3 (2-2-6)
2012209 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ
 Thai Practical Writing
3 (2-2-6)
2012211 หลักและศิลปะการพูดเชิงปฏิบัติ
 Principles and Art of Speaking
3 (2-2-6)
2012401 วรรณกรรมวิจารณ์
 Literary Criticism
3 (3-0-6)
2013102 ภาษาถิ่น
 Dialectology
3 (2-2-5)
2013201 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม
 Language and Culture Relationship
2 (2-0-4)
2013212 การเขียนบท
 Script Writing
3 (2-2-5)
2013407 คติชนวิทยา
 Thai Folklore
3 (2-2-5)
2013501 การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก
 Writing of Chidren's Literatures
3 (2-2-5)
2014102 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
 Foreign Loanwords in Thai
3 (3-0-6)
2014405 วรรณกรรมเอกของไทย
 Prominent Literatures / Thai Masterpicess of Literary Works
3 (3-0-6)
2014804 การศึกษาเอกเทศ
 Independent Study
3 (2-2-5)
2014805 สัมมนาภาษาไทย
 Seminar on Thai Language
3 (2-2-5)

 2.2 วิชาเลือก     38   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011102 โครงสร้างภาษาไทย
 Thai Structure
2 (2-0-4)
2011103 คำและสำนวนไทย
 Words and Idioms in Thai
2 (2-0-4)
2012102 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
 Pali and Sanskrit in Thai
2 (2-0-4)
2012103 ภาษาเขมรในภาษาไทย
 Khmer in Thai
2 (2-0-4)
2012301 อักษรไทย 1
 Thai Alphabet 1
2 (2-0-4)
2012302 อักษรไทย 2
 Thai Alphabet 2
2 (2-0-4)
2012403 วรรณคดีนิราศ
 Niras
2 (2-0-4)
2013101 หลักการอ่านและเขียนคำไทย
 Reading and Writing Principles in Thai
2 (2-0-4)
2013208 ภาษาไทยเฉพาะกิจ
 Thai for Specific Purposes
2 (2-0-4)
2013214 การแปล
 Translation and Interpretation
2 (1-2-3)
2013216 การย่อความ
 Summary
2 (2-0-4)
2013401 วรรณกรรมปัจจุบัน
 Contemporary Literature
3 (3-0-6)
2013402 วรรณคดีการละคร
 Thai Dramatic Literatures
2 (2-0-4)
2013421 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 Children's Literatures
2 (2-0-4)
2013423 นันทนาการทางภาษาไทย
 Thai Recreation
2 (2-0-4)
2013502 ผลงานการศึกษาค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย
 A Study of Research Work in Thai
2 (2-0-4)
2014101 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Thai for Foreigners
2 (2-0-4)
2014402 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
 Influence of Foreign Literatures on Thai Literatures
3 (3-0-6)
2014602 การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
 Thai Presentation by Computer
2 (1-2-3)

 2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2014701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาและวรรณกรรมไทย
 Preparation for Professional Esperience in Language and Literary Works
2 (0-90-0)
2014702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาและวรรณกรรมไทย
 Field Experience in Language andLiterary Works
5 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต