สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : รัฐศาสตร์
 สาขาวิชา : รัฐศาสตร์


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่นคง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ     94   หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับ     54   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2221421 ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์
 Foundation of Political Science
3 (3-0-6)
2221422 ความรู้พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Foundation of Public Administration
3 (3-0-6)
2221423 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 Foundation of International Relations
3 (3-0-6)
2221431 แนวคิดและทฤษฎีการเมือง
 Political Theories and Thoughts
3 (3-0-6)
2221432 รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และสถาบันทางการเมือง
 Constitution, Political Party and Political Institution
3 (3-0-6)
2221433 ภาวะผู้นำทางการเมืองและการตัดสินใจ
 Political Leadership and Decision Making
3 (3-0-6)
2221434 รัฐกับสังคม
 State and Society
3 (3-0-6)
2222421 ความรู้พื้นฐานทางนโยบายสาธารณะ
 Foundation of Public Policy
3 (3-0-6)
2222422 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสาธารณะ
 Foundation of Public Affairs Management
3 (3-0-6)
2222423 กฎหมายเบื้องต้นสำหรับนักรัฐศาสตร์
 Introduciton to Laws for Political Scientists
3 (3-0-6)
2222431 การเมืองเปรียบเทียบ
 Comparative Politics
3 (3-0-6)
2222432 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร์
 Integrated Political Science
3 (3-0-6)
2222433 การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย
 Democratization in Thai Society
3 (3-0-6)
2222434 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
 Local Politics and Government
3 (3-0-6)
2223411 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
 Social Research Methodology
3 (3-0-6)
2223412 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์
 Seminar on Research Action for Political Science
3 (3-0-6)
2223421 กฎหมายปกครองเบื้องต้นสำหรับนักรัฐศาสตร์
 Introduction to Administrative Law for Political Scientists
3 (3-0-6)
2223431 นิเวศวิทยาทางการเมือง
 Political Ecology
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเลือก     33   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2222461 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย
 History of Thai Economy and Politics
3 (3-0-6)
2222462 ประวัติลัทธิเศรษฐศาสตร์การเมือง
 History of Political Economic Doctrines
3 (3-0-6)
2223101 รัฐไทย และการกระจายอำนาจ
 Thai State and Decentralization
3 (3-0-6)
2223102 การเมืองท้องถิ่น และทุนนิยมของท้องถิ่นไทย
 Thai Local Politics and Local Capitalism
3 (3-0-6)
2223105 การเมืองของภาคประชาชนท้องถิ่น
 Politics of Local Popular Sector
3 (3-0-6)
2223107 จริยธรรมทางการเมือง และธรรมาภิบาล
 Political Ethics and Good Governance
3 (3-0-6)
2223108 การวิเคราะห์ และการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น
 Conflict Management Analysis in Locality
3 (3-0-6)
2223109 บทบาทของสตรีในการเมืองท้องถิ่น
 Role of Woman in Local Politics
3 (3-0-6)
2223206 วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน
 Cultures, Ethics, and Religions in ASEAN Countries
3 (3-0-6)
2223209 ค่านิยมอาเซียน และโลกาภิวัตน์
 ASEAN Value and Globalization
3 (3-0-6)
2223210 สัมมนาปัญหาความมั่นคงชายแดนของไทยและประเทศในอาเซียน
 Seminar on Border Security of Thailand and ASEAN Countries
3 (3-0-6)
2223461 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
 Introduction to Political Economy
3 (3-0-6)
2223467 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์
 International Political Economy and Globalization
3 (3-0-6)
2224101 สื่อสารมวลชนและการเมืองท้องถิ่น
 Mass Media and Local Politics
3 (3-0-6)
2224201 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการค้าชายแดน
 ASEAN Economic Community and Border Trades
3 (3-0-6)
2224202 รัฐ สังคม และโลกาภิวัตน์ในอาเซียน
 State, Society and Globalization in ASEAN
3 (3-0-6)
2224203 เพศสภาพในอาเซียน
 Gender in ASEAN
3 (3-0-6)
2224461 เศรษฐศาสตร์การเมืองและนโยบายสาธารณะไทย
 Political Economy of Thai Public Policy
3 (3-0-6)
2224463 วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
 Culture and Development in Thailand
3 (3-0-6)
2224467 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออก
 Development Strategy and Environmental Management in the Eastern Region
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2224301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
 Preparation for Professional Experiencing Political Science
2 (0-90-0)
2224302 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
 Field Experience in Political Science
5 (0-450-0)
2224303 เตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Co-operative Education
2 (0-90-0)
2224304 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
5 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต