สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : เคมี
 สาขาวิชา : เคมีประยุกต์


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่งคั่ง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     84   หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน     14   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4021101 เคมี 1
 Chemistry 1
3 (3-0-6)
4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
 Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4021103 เคมี 2
 Chemistry 2
3 (3-0-6)
4021104 ปฏิบัติการเคมี 2
 Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)
4021105 เคมีเบื้องต้น
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4021106 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4031103 ชีววิทยา 1
 Biology 1
3 (3-0-6)
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 Biology Laboratory 1
1 (0-3-2)
4031105 ชีววิทยา 2
 Biology 2
3 (3-0-6)
4031106 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
 Biology Laboratory 2
1 (0-3-2)
4091402 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
3 (3-0-6)
4091403 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
3 (3-0-6)
4091801 คณิตศาสตร์สำหรับเคมี
 Mathematics for Chemistry
3 (3-0-6)
4113105 สถิติเพื่อการวิจัย
 Statistics for Research
3 (3-0-6)

 2.2.1 บังคับ     59   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4022201 เคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry 1
2 (1-2-3)
4022201 เคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4022203 เคมีอนินทรีย์ 2
 Inorganic Chemistry 2
2 (1-2-3)
4022203 เคมีอนินทรีย์ 2
 Inorganic Chemistry 2
3 (3-0-6)
4022204 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
 Inorganic Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)
4022205 เคมีอนินทรีย์สังเคราะห์และการประยุกต์ใช้สารอนินทรีย์
 Inorganicsynthesis and The Application of Inorganic Compounds
3 (2-2-5)
4022301 เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4022303 เคมีอินทรีย์ 2
 Organic Chemistry 2
3 (3-0-6)
4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
 Organic Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)
4022391 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-2-5)
4022601 เคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry 1
3 (3-0-6)
4022602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4022603 เคมีวิเคราะห์ 2
 Analytical Chemistry 2
3 (3-0-6)
4022604 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
 Analytical Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)
4022605 หลักการเคมีวิเคราะห์
 Principles of Analytical Chemistry
2 (2-0-4)
4022606 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
 Analytical Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4022607 เคมีวิเคราะห์ เชิงประยุกต์
 Applied Analytical Chemistry
2 (1-2-3)
4022801 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 English for Science and Technology
3 (3-0-6)
4022802 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 English for Scientific Research
2 (2-0-4)
4022803 ความปลอดภัยและการจัดการสารเคมีอันตราย
 Safety and Hazardous Chemical Management
2 (2-0-4)
4023302 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
 Organic Synthesis
2 (1-2-3)
4023304 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ
 Natural Product Chemistry and Biological Activity
2 (1-2-3)
4023401 เคมีเชิงพิสิกส์ 1
 Physical Chemistry 1
3 (3-0-6)
4023402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4023403 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 Physical Chemistry 2
3 (3-0-6)
4023405  เคมีเชิงฟิสิกส์
 Physical Chemistry
3 (3-0-6)
4023406 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
 Physical Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4023407 ความร้อนและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
 Heat and Application in Chemical Industry
2 (2-0-4)
4023501 ชีวเคมี
 Biochemistry
3 (3-0-6)
4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี
 Biochemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี
 Biochemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4023601 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ
 Instrumental Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
4023602 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ
 Instrumental Analytical Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4023605 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
 Advanced Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
4023606 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
 Advanced Analytical ChemistryLaboratory
1 (0-3-0)
4023702 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
 Chemical Industrial Process
2 (2-0-4)
4023707 วิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ
 Science to Business
2 (1-2-3)
4023708 นวัตกรรม
 Innovation
2 (1-2-3)
4023801 ระบบการจัดการคุณภาพ
 Quality Management System
2 (2-0-4)
4023802 ความปลอดภัยทางเคมี
 Chemical Safety
2 (2-0-4)
4023803 สเปกโทรสโกปี
 Spectroscopy
2 (2-0-4)
4023803 สเปกโทรสโกปี
 Spectroscopy
3 (3-0-6)
4023805 เคมีสิ่งแวดล้อม
 Environmental Chemistry
3 (2-2-5)
4024803 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
 Computer Application in Chemistry
2 (1-2-3)
4024903 สัมมนาทางเคมีประยุกต์
 Seminar in Applied Chemistry
1 (0-2-1)
4024903 สัมมนาเคมี
 Seminar in Chemistry
1 (0-2-1)
4024904 โครงการวิจัยทางเคมีประยุกต์
 Research Project in Applied Chemistry
3 (2-2-5)
4024904 โครงการวิจัยทางเคมี
 Research Project in Chemistry
3 (2-2-5)

 2.2.2 เลือก     11   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4023304 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 Natural Product Chemistry
3 (2-2-5)
4023604 เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร
 Agricultural Analytical Chemistry
3 (2-2-5)
4023604 เคมีทางการเกษตร
 Agricultural Chemistry
3 (2-2-5)
4023705 เคมีเพื่อสุขภาพและความงาม
 Chemistry for Health and Beauty
2 (1-2-3)
4023706 เภสัชเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 Pharmaceutical Chemistry for Cosmetic Science
2 (2-0-4)
4023709 การแปรรูปสมุนไพรเชิงพาณิชย์
 Herb Processing in Business
2 (1-2-3)
4023807 หัวข้อทางเคมีที่ทันสมัย
 Modern Topics in Chemistry
2 (2-0-4)
4024502 ชีวเคมีในเครื่องสำอาง
 Biochemistry in Cosmetic
2 (2-0-4)
4024801 การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ
 Quality Control in Laboratory
2 (1-2-3)
4024804 เคมีพอลิเมอร์
 Polymer Chemistry
2 (2-0-4)
4024807 พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
 Renewable and Alternative Energy
2 (2-0-4)
4024810 เคมีกับอัญมณี
 Chemistry and Gems
3 (2-2-5)

 2.2.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่นับหน่วยกิต)     4   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4023901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
 Preparation for Professional Experience in Chemistry
1 (0-2-1)
4023902 เตรียมสหกิจศึกษา
 Pre-Cooperative Education
1 (0-2-1)
4024901 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
 Field Experience in Chemistry
3 (0-250-0)
4024902 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
9 (0-450-0)
4024998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเคมี
 Pre-Cooperative Education in Chemistry
2 (0-4-2)
4024999 สหกิจศึกษาทางเคมี
 Cooperative Education in Chemistry
6 (0-640-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต