สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : เกษตรศาสตร์
 สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (2-2-5)
0165002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0165003 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (2-2-5)
0165004 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
 English for Career Preparation
3 (2-2-5)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165005 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165006 ทักษะภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165007 ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese Language Skills for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265001 ประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้ว
 History of Suan Ban Kaew Palace
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265002 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาตนในชีวิตประจำวัน
 Ethics for Self-Development in Daily Life
3 (3-0-6)
0265003 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0265004 มนุษยศาสตร์บูรณาการ
  Integrated Humanities
3 (3-0-6)
0265005 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
  Art for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0265006 ขับร้องเพลงสมัยนิยมและเพลงพื้นบ้านของจันทบุรี
 Singing Popular Songs and Chanthaburi Folk Songs
3 (2-2-5)
0265007 การวิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
 Situation Analysis of Communication in Digital Age
3 (3-0-6)
0265008 การสื่อสารยุคดิจิทัล
 Digital Age Communication
3 (2-2-5)
0265009 การใช้ชีวิตด้วยจิตวิทยา
 Lifestyle with Psychology
3 (3-0-6)
0265010 จิตวิทยากับการพัฒนาตน
 Psychology and Self-Development
3 (3-0-6)
0265011 การเข้าใจดิจิทัลเพื่อความเป็นนวัตกร
 Digital Literacy for Innovator
3 (2-2-5)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265012 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. the King’s Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.2.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265013 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Governance
3 (3-0-6)
0265014 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0265015 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0265016 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer and Local Development
3 (2-2-5)
0265017 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti-Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0265018 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0265019 เศรษฐกิจน่ารู้ในยุคดิจิทัล
 Interesting Economy in Digital Age
3 (3-0-6)
0265020 สังคมศาสตร์บูรณาการ
 Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
0265021 สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 Safe and Creative Media
3 (2-2-5)
0265022 การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
 Media Literacy in Digital Age
3 (2-2-5)
0265023 ศิลปะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 Art of Living in University
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365001 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health Management
3 (2-2-5)
0365002 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0365003 การเอาตัวรอดจากภัยพิบัติและการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต
 Disaster Survival and Management of Life Quality
3 (3-0-6)
0365004 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0365005 พูดจาประสาวิทย์
 Science talks
3 (3-0-6)
0365006 พืชพรรณเพื่อสุขภาพ
 Plants for Health
3 (3-0-6)
0365007 วิทยาศาสตร์วิถีใหม่
 Science for New Normal
3 (3-0-6)
0365008 สมาธิและคุณภาพชีวิต
 Meditation and Quality of Life
3 (2-2-5)
0365009 ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
 National Marine Interests
3 (3-0-6)
0365010 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365011 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision-Making
3 (2-2-5)
0365012 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (2-2-5)
0365013 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (2-2-5)
0365014 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (2-2-5)
0365015 การสำรวจความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูล
 Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365016 การเข้าใจดิจิทัลสําหรับพลเมืองไทย
 Digital Literacy for Thai Citizens
3 (2-2-5)
0365017 การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
 Technology Literacy in the Digital Age
3 (2-2-5)
0365018 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0365019 การออกแบบในชีวิตประจำวัน
 Design in Daily Life
3 (2-2-5)
0365020 กีฬากอล์ฟ
 Golf Sport
3 (2-2-5)
0365021 ทักษะดิจิทัลสำหรับชีวิตประจำวัน
 Digital Skill for Daily Life
3 (2-2-5)
0365022 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0365023 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce
3 (2-2-5)
0365024 โลกนวัตกรรม
 Innovation World
3 (3-0-6)
0365025 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ     99   หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)     23   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4021111 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4021311 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry
3 (3-0-6)
4021312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4031101 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4102001 จุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology
3 (3-0-6)
4102002 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
 Introduction to Probability and Statistics
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาบังคับ     39   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5003411 การวางแผนการทดลองทางการเกษตรและสถิติที่เกี่ยวข้อง
 Experimental Design in Agriculture
3 (3-0-6)
5012101 ปฐพีวิทยา
 Soil Science
3 (2-3-4)
5031101 หลักพืชศาสตร์
 Principles of Plant Science
3 (2-3-4)
5032101 สรีรวิทยาของพืชเบื้องต้น
 Introduction to Plant Physiology
3 (2-3-4)
5032201 ไม้ผลเบื้องต้น
 Introduction to Pomology
3 (2-3-4)
5033102 การผลิตพืชในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม
 Greenhouse Crop Production
3 (2-3-4)
5033103 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Genetics and Plant Breeding
3 (2-3-4)
5033202 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 Principles of Plant Tissue Culrure
3 (2-3-4)
5033501 หลักการขยายพันธุ์พืช
 Principles of Plant Propagation
3 (2-3-4)
5034501 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 Postharvest Technology
3 (2-3-4)
5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (2-3-4)
5082101 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
 Plant Pests and Their Control
3 (2-3-4)
5094501 หลักเศรษฐศาสตร์การเกษตรและการจัดการฟาร์ม
 Principles of Agriculture Economics and Farm Management
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาเลือก     27   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5002001 ภาษาอังกฤษสำหรับการเกษตร
 English for Agriculture
3 (3-0-6)
5002002 เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์
 Good Agricultural Practice and Organic Agriculture
3 (2-2-5)
5003002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
 Agricultural Information Technology
3 (2-2-5)
5003003 มาตรฐานสินค้าเกษตรและระบบคุณภาพ
 Agricultural Commodity Standard and Quality System
3 (3-0-6)
5004001 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 Philosophy of Sufficiency Economy
3 (3-0-6)
5004002 กฎหมายการเกษตร
 Agrarian Law
3 (3-0-6)
5004003 เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ
 Precision Agriculture Technology
3 (2-2-5)
5004461 โครงการพิเศษ
 Special Project
3 (0-6-3)
5004462 เรื่องเฉพาะทางการเกษตร
 Selected Topics in Agriculture
3 (3-0-6)
5013201 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 Soil Fertility
3 (2-2-5)
5013301 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
 Soil and Water Conservation
3 (2-2-5)
5013501 หลักการจัดการดินและปุ๋ย
 Principles of Soil and Fertilizers Management
3 (2-2-5)
5013701 ธาตุอาหารพืช
 Plant Nutrition
3 (2-2-5)
5013702 การให้ปุ๋ยในระบบน้ำกับพืช
 Fertigation for Plant
3 (2-2-5)
5014201 การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี
 Chemical Analysis of Soil and Plant Materials
3 (2-2-5)
5033201 หลักการผลิตผัก
 Principles of Vegetable Production
3 (2-2-5)
5033203 เห็ดและการผลิตเห็ด
 Mushroom and Mushroom Production
3 (2-2-5)
5033204 การจัดการสถานเพาะชำ
 Nursery Management
3 (2-2-5)
5033205 การออกแบบและการจัดสวน
 Landscape Gardening
3 (2-2-5)
5033502 การปลูกพืชไร้ดิน
 Soilless Culture
3 (2-2-5)
5034101 การประกวดและการตัดสินพืช
 Plants Contest and Judging
3 (2-2-5)
5034102 การจัดดอกไม้
 Flower Arrangement
3 (2-2-5)
5034201 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
 Floriculture and Ornamental Plants Production
3 (2-2-5)
5034203 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
 Orchid Culture
3 (2-2-5)
5034204 พืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร
 Spices and Medicinal Plants
3 (2-2-5)
5034205 การผลิตไม้ผลเมืองร้อนเพื่อการส่งออก
 Tropical Fruit Production for Export
3 (2-2-5)
5034206 การผลิตกัญชาและกัญชง
 Production of Cannabis and Hemp
3 (3-0-6)
5034502 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
 Plant Growth Regulators
3 (2-2-5)
5034601 การผลิตไม้ผลนอกฤดู
 Off- Season Fruit Production
3 (2-2-5)
5042101 การผลิตสุกร
 Swine Production
3 (2-2-5)
5042102 สรีรวิทยาและกายวิภาคของสัตว์เลี้ยง
 Physiology and Anatomy of Farm Animal
3 (2-2-5)
5042201 อาหารและการให้อาหารสัตว์
 Feed and Feeding
3 (2-2-5)
5042202 โภชนศาสตร์สัตว์
 Animal Nutrition
3 (3-0-6)
5043101 การผลิตสัตว์ปีก
 Poultry Production
3 (2-2-5)
5043102 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
 Egg Incubation and Hutchery Management
3 (2-2-5)
5043103 การผลิตโคนม
 Dairy Production
3 (2-2-5)
5043104 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 Animal Breeding
3 (3-0-6)
5043105 การผลิตแพะและแกะ
 Goat and Sheep Production
3 (2-2-5)
5043201 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
 Applied Animal Nutrition
3 (2-2-5)
5043203 การเพิ่มมูลค่าเนื้อสัตว์
 Meat Value Addition
3 (2-2-5)
5043301 สุขศาสตร์สัตว์
 Animal Hygiene
3 (2-2-5)
5043302 ยาและการใช้ยาในสัตว์
 Drug and Drug Application in Animals
3 (2-2-5)
5044101 การผลิตโคเนื้อ
 Beef Production
3 (2-2-5)
5044201 นมและผลิตภัณฑ์นม
 Milk and Milk Products
3 (2-2-5)
5061302 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น
 Introduction to Aquaculture
3 (2-2-5)
5083101 วัชพืชเบื้องต้น
 Introduction to Weed Science
3 (2-2-5)
5083201 กีฏวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Entomology
3 (2-2-5)
5083202 แมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจ
 Insect Pests of Economic Crops
3 (2-2-5)
5083203 แมลงศัตรูไม้ผล
 Insect Pests of Fruit Crops
3 (2-2-5)
5083301 โรคพืชเบื้องต้น
 Introduction to Plant Pathology
3 (2-2-5)
5083302 โรคพืชเศรษฐกิจ
 Diseases of Economic Crops
3 (2-2-5)
5083303 โรคไม้ผล
 Diseases of Fruit Crops
3 (2-2-5)
5084101 สารเคมีและการใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 Agricultural Pesticide and Use
3 (2-2-5)
5084201 แมลงศัตรูผลผลิตในโรงเก็บ
 Insect Pests of Stored Products
3 (2-2-5)
5084202 หลักการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
 Principles of Insect Pest Control
3 (2-2-5)
5084301 โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว
 Postharvest Diseases
3 (2-2-5)
5084302 หลักการป้องกันกำจัดโรคพืช
 Principles of Plant Disease Control
3 (2-2-5)
5093501 การตลาดธุรกิจการเกษตร
 Agribusiness Marketing
3 (3-0-6)
5103201 การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
 Extension and Communication for Agriculture
3 (2-2-5)
5122101 งานช่างเกษตร
 Farm Mechanics
3 (2-2-5)
5202603 นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร
 Innovative Value Added for Agricultural Products
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มวิชาวิจัย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา     10   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5002801 ทักษะปฏิบัติงานทางการเกษตร
 Basic Skills for Agriculture
2 (0-4-2)
5003801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
 Preparation for Field Experience in Agriculture
1 (0-3-0)
5003998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเกษตรศาสตร์
 Cooperative Education Preparation in Agriculture
2 (0-90-0)
5004471 สัมมนาทางการเกษตร
 Seminar in Agriculture
1 (0-2-1)
5004481 ปัญหาพิเศษเกษตรศาสตร์
 Special Problems in Agriculture
3 (0-6-3)
5004801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
 Field Experience in Agriculture
3 (0-300-0)
5004999 สหกิจศึกษาทางเกษตรศาสตร์
 Cooperative Education in Agriculture
6 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต