สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (2-2-5)
0165002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0165003 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (2-2-5)
0165004 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
 English for Career Preparation
3 (2-2-5)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165005 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165006 ทักษะภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165007 ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese Language Skills for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265001 ประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้ว
 History of Suan Ban Kaew Palace
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265002 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาตนในชีวิตประจำวัน
 Ethics for Self-Development in Daily Life
3 (3-0-6)
0265003 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0265004 มนุษยศาสตร์บูรณาการ
  Integrated Humanities
3 (3-0-6)
0265005 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
  Art for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0265006 ขับร้องเพลงสมัยนิยมและเพลงพื้นบ้านของจันทบุรี
 Singing Popular Songs and Chanthaburi Folk Songs
3 (2-2-5)
0265007 การวิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
 Situation Analysis of Communication in Digital Age
3 (3-0-6)
0265008 การสื่อสารยุคดิจิทัล
 Digital Age Communication
3 (2-2-5)
0265009 การใช้ชีวิตด้วยจิตวิทยา
 Lifestyle with Psychology
3 (3-0-6)
0265010 จิตวิทยากับการพัฒนาตน
 Psychology and Self-Development
3 (3-0-6)
0265011 การเข้าใจดิจิทัลเพื่อความเป็นนวัตกร
 Digital Literacy for Innovator
3 (2-2-5)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265012 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. the King’s Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.2.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265013 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Governance
3 (3-0-6)
0265014 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0265015 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0265016 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer and Local Development
3 (2-2-5)
0265017 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti-Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0265018 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0265019 เศรษฐกิจน่ารู้ในยุคดิจิทัล
 Interesting Economy in Digital Age
3 (3-0-6)
0265020 สังคมศาสตร์บูรณาการ
 Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
0265021 สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 Safe and Creative Media
3 (2-2-5)
0265022 การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
 Media Literacy in Digital Age
3 (2-2-5)
0265023 ศิลปะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 Art of Living in University
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365001 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health Management
3 (2-2-5)
0365002 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0365003 การเอาตัวรอดจากภัยพิบัติและการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต
 Disaster Survival and Management of Life Quality
3 (3-0-6)
0365004 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0365005 พูดจาประสาวิทย์
 Science talks
3 (3-0-6)
0365006 พืชพรรณเพื่อสุขภาพ
 Plants for Health
3 (3-0-6)
0365007 วิทยาศาสตร์วิถีใหม่
 Science for New Normal
3 (3-0-6)
0365008 สมาธิและคุณภาพชีวิต
 Meditation and Quality of Life
3 (2-2-5)
0365009 ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
 National Marine Interests
3 (3-0-6)
0365010 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365011 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision-Making
3 (2-2-5)
0365012 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (2-2-5)
0365013 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (2-2-5)
0365014 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (2-2-5)
0365015 การสำรวจความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูล
 Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365016 การเข้าใจดิจิทัลสําหรับพลเมืองไทย
 Digital Literacy for Thai Citizens
3 (2-2-5)
0365017 การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
 Technology Literacy in the Digital Age
3 (2-2-5)
0365018 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0365019 การออกแบบในชีวิตประจำวัน
 Design in Daily Life
3 (2-2-5)
0365020 กีฬากอล์ฟ
 Golf Sport
3 (2-2-5)
0365021 ทักษะดิจิทัลสำหรับชีวิตประจำวัน
 Digital Skill for Daily Life
3 (2-2-5)
0365022 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0365023 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce
3 (2-2-5)
0365024 โลกนวัตกรรม
 Innovation World
3 (3-0-6)
0365025 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ     96   หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน(วิทยาศาสตร์)     20   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4021111 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4021311 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry
3 (3-0-6)
4021312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4031101 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4032140 พันธุศาสตร์
 Genetics
3 (3-0-6)
4032141 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
 Genetics Laboratory
1 (0-3-0)
4102001 จุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology
3 (3-0-6)
4102002 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ     53   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5061101 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ
 Aquatic Invertebrates
3 (2-3-4)
5061201 การประมงทั่วไป
 General Fisheries
3 (3-0-6)
5061301 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Principles of Aquaculture
3 (2-3-4)
5062001 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 English for Aquaculture Technology
2 (1-2-3)
5062002 ทักษะการปฏิบัติงานทางน้ำ
 Field Practical Skill in Aquatic Operation
1 (0-3-0)
5062101 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
 Aquatic Ecology
3 (2-3-4)
5062102 มีนวิทยา
 Ichthyology
3 (2-3-4)
5062301 คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการวิเคราะห์
 Water Quality for Aquaculture and Analysis
3 (2-3-4)
5062302 โภชนศาสตร์และนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำ
 Aquatic Animal Nutrition and Aquafeeds Innovation
3 (2-3-4)
5062303 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 Freshwater Animals Culture Technology and Innovation
3 (2-3-4)
5062401 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Statistics for Aquaculture Research
3 (3-0-6)
5062801 การปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Field Practice in Aquaculture
1 (0-50-0)
5063301 โรคสัตว์น้ำและนวัตกรรม
 Aquatic Animals Disease and Innovation
3 (2-3-4)
5063304 เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ
 Aquatic Organisms Propagation Technology
3 (2-3-4)
5063305 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน
 Plankton Culture Technology
3 (2-3-4)
5063307 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ทะเลและชายฝั่ง
 Mariculture and Coastal Aquaculture Technologyand Innovation
3 (2-3-4)
5063311 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
 Sustainable Aquaculture Technologyand Innovation
3 (2-3-4)
5063411 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Research Methods in Aquaculture Technology
3 (2-3-4)
5064471 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Seminar in Aquaculture Technology
1 (0-2-1)
5064481 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Special Problems in Aquaculture Technology
3 (0-6-3)

 2.3 กลุ่มวิชาเลือก     18   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5062103 คัพภวิทยาของสัตว์น้ำ
 Aquatic Animals Embryology
3 (2-2-5)
5062104 สมุทรศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Oceanography
3 (3-0-6)
5063001 การประดาน้ำขั้นพื้นฐาน
 Basic SCUBA Diving
3 (2-2-5)
5063101 อนุกรมวิธานปลา
 Fish Taxonomy
3 (2-2-5)
5063102 แพลงก์ตอนวิทยา
 Planktonology
3 (2-2-5)
5063103 ชีววิทยาทางทะเล
 Marine Biology
3 (2-2-5)
5063202 ชีววิทยาประมง
 Fishery Biology
3 (2-2-5)
5063302 วัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำและการตรวจสอบคุณภาพ
 Aquatic Animals Feedstuffs and Quality Evaluation
3 (2-2-5)
5063303 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
 Aquafeeds Production Technology and Innovation
3 (2-2-5)
5063306 เทคนิคการเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิตสำหรับสัตว์น้ำ
 Technique of Live Food Culture for Aquatic AnimalsRaising
3 (2-2-5)
5063308 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้ง
 Shrimp Culture Technology and Innovation
3 (2-2-5)
5063309 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม
 Ornamental Aquatic Animals Culture Technology and Innovation
3 (2-2-5)
5063310 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพืชน้ำและสาหร่ายขนาดใหญ่
 Aquatic Plants and Macroalgae Culture Technology
3 (2-2-5)
5063312 เทคนิคการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Techniques of Drugs and Chemical Agents Application for Aquaculture
3 (2-2-5)
5063401 การใช้สัตว์น้ำในการวิจัยและจรรยาบรรณ
 Aquatic Animals in Research and Ethics
3 (3-0-6)
5063501 เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Aquaculture Products Processing Technology
3 (2-2-5)
5064001 กรณีศึกษาโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Case Study of His Majesty the King’s Aquaculture Project
3 (3-0-6)
5064101 มลพิษในแหล่งน้ำและการวิเคราะห์
 Aquatic Pollutionand Water Analysis
3 (2-2-5)
5064301 การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบบูรณาการ
 Integrated Aquaculture
3 (2-2-5)
5064302 ระบบสารสนเทศเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Geographical Information System for Aquaculture
3 (2-2-5)
5064303 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Biotechnology for Aquaculture
3 (2-2-5)
5064304 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Business Entrepreneur in Aquaculture
3 (3-0-6)
5064305 การใช้ประโยชน์สัตว์น้ำแบบปล่อยเลี้ยง
 Culture-based Fisheries
3 (3-0-6)
5064461 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Selected Topics in Aquaculture Technology
3 (3-0-6)
5064501 การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Utilization of Aquaculture By-Products
3 (2-2-5)
5064502 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติจากแหล่งน้ำ
 Aquatic Natural Products Development
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา     5   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5063801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Preparation for Field Experience in Aquaculture Technology
2 (0-90-0)
5063998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 The Pre-cooperative Education Course of Aquaculture Technology
2 (0-90-0)
5064801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Field Experience in Aquaculture Technology
3 (0-300-0)
5064999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 The Cooperative Education Course of Aquaculture Technology
6 (0-640-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต