สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (2-2-5)
0165002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0165003 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (2-2-5)
0165004 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
 English for Career Preparation
3 (2-2-5)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165005 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165006 ทักษะภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165007 ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese Language Skills for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265001 ประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้ว
 History of Suan Ban Kaew Palace
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265002 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาตนในชีวิตประจำวัน
 Ethics for Self-Development in Daily Life
3 (3-0-6)
0265003 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0265004 มนุษยศาสตร์บูรณาการ
  Integrated Humanities
3 (3-0-6)
0265005 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
  Art for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0265006 ขับร้องเพลงสมัยนิยมและเพลงพื้นบ้านของจันทบุรี
 Singing Popular Songs and Chanthaburi Folk Songs
3 (2-2-5)
0265007 การวิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
 Situation Analysis of Communication in Digital Age
3 (3-0-6)
0265008 การสื่อสารยุคดิจิทัล
 Digital Age Communication
3 (2-2-5)
0265009 การใช้ชีวิตด้วยจิตวิทยา
 Lifestyle with Psychology
3 (3-0-6)
0265010 จิตวิทยากับการพัฒนาตน
 Psychology and Self-Development
3 (3-0-6)
0265011 การเข้าใจดิจิทัลเพื่อความเป็นนวัตกร
 Digital Literacy for Innovator
3 (2-2-5)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265012 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. the King’s Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.2.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265013 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Governance
3 (3-0-6)
0265014 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0265015 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0265016 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer and Local Development
3 (2-2-5)
0265017 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti-Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0265018 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0265019 เศรษฐกิจน่ารู้ในยุคดิจิทัล
 Interesting Economy in Digital Age
3 (3-0-6)
0265020 สังคมศาสตร์บูรณาการ
 Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
0265021 สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 Safe and Creative Media
3 (2-2-5)
0265022 การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
 Media Literacy in Digital Age
3 (2-2-5)
0265023 ศิลปะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 Art of Living in University
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365001 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health Management
3 (2-2-5)
0365002 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0365003 การเอาตัวรอดจากภัยพิบัติและการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต
 Disaster Survival and Management of Life Quality
3 (3-0-6)
0365004 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0365005 พูดจาประสาวิทย์
 Science talks
3 (3-0-6)
0365006 พืชพรรณเพื่อสุขภาพ
 Plants for Health
3 (3-0-6)
0365007 วิทยาศาสตร์วิถีใหม่
 Science for New Normal
3 (3-0-6)
0365008 สมาธิและคุณภาพชีวิต
 Meditation and Quality of Life
3 (2-2-5)
0365009 ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
 National Marine Interests
3 (3-0-6)
0365010 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365011 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision-Making
3 (2-2-5)
0365012 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (2-2-5)
0365013 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (2-2-5)
0365014 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (2-2-5)
0365015 การสำรวจความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูล
 Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365016 การเข้าใจดิจิทัลสําหรับพลเมืองไทย
 Digital Literacy for Thai Citizens
3 (2-2-5)
0365017 การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
 Technology Literacy in the Digital Age
3 (2-2-5)
0365018 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0365019 การออกแบบในชีวิตประจำวัน
 Design in Daily Life
3 (2-2-5)
0365020 กีฬากอล์ฟ
 Golf Sport
3 (2-2-5)
0365021 ทักษะดิจิทัลสำหรับชีวิตประจำวัน
 Digital Skill for Daily Life
3 (2-2-5)
0365022 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0365023 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce
3 (2-2-5)
0365024 โลกนวัตกรรม
 Innovation World
3 (3-0-6)
0365025 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ
 2.1.1 กลุ่มวิชาแกน     26   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4021101 เคมี 1
 Chemistry 1
3 (3-0-6)
4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
 Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4021103 เคมี 2
 Chemistry 2
3 (3-0-6)
4021104 ปฏิบัติการเคมี 2
 Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-0)
4031101 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4091402 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
3 (3-0-6)
4091403 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
3 (3-0-6)
4102101 จุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology
3 (3-0-6)
4102102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)

 2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน     15   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4021311 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry
3 (3-0-6)
4021312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4022511 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry
3 (3-0-6)
4022512 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4022613 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
 Basic Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
4022614 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
 Basic Analytical Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4113105 สถิติเพื่อการวิจัย
 Statistics for Research
3 (3-0-6)

 2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4061101 หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 Principles of Environmental Science and Technology
3 (3-0-6)
4061102 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Ecology
3 (2-2-5)

 2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม     15   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4062201 เคมีมลพิษ
 Pollution Chemistry
2 (2-0-4)
4062203 การควบคุมมลพิษทางอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน
 Air Pollution, Noise and Vibration Controls
2 (2-1-3)
4063204 น้ำเสียและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 Wastewater and Water Quality Analysis
3 (2-2-5)
4063205 หลักการบำบัดมลพิษทางน้ำ
 Principles ofWastewater Treatment
2 (2-1-3)
4063206 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
 Environmental Remediation Technology
2 (1-2-3)
4063207 เทคโนโลยีการบำบัดขยะ
 Waste Treatment Technology
2 (1-2-3)
4063208 เทคโนโลยีสะอาดและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Cleaner Technology andEnvironmental Management System
2 (2-0-4)

 2.2.3 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4063301 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental Impact Assessment
3 (3-0-6)
4063302 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม
 Environmental Law and Policy
3 (3-0-6)
4063303 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม
 Environmental Risk Assessment
3 (2-2-5)
4063304 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Geographic Information Systems for Environmental Management
3 (2-2-5)

 2.2.4 กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม     5   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4063401 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 Seminar in Environmental Science and Technology
2 (2-0-4)
4064402 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 Special Problems in Environmental Science and Technology
3 (0-6-3)

 2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4062103 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 English for Environmental Science
3 (3-0-6)
4062202 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Toxicology
3 (2-2-5)
4063104 หลักการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 Principles of Environmental Quality Analysis
3 (2-2-5)
4063210 เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค
 Water Supply Treatment Technology
3 (2-2-5)
4063305 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 Principles of Industrial Hygiene and Safety
3 (2-2-5)
4063306 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
 Community Environment Management
3 (2-2-5)
4063307 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 Sustainable Development forEnvironmental and Natural Resource
3 (2-2-5)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต
 4 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4063501 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 Preparation for Professional Experience
2 (0-90-0)
4063998 เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 Preparation for Co-operative Educationin Environmental Science and Technology
2 (0-90-0)
4064502 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 Professional Experience
6 (0-270-0)
4064999 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 Co-operative Education in Environmental Science and Technology
6 (0-640-0)