สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 ภาควิชา : สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 สาขาวิชา : สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


 1 หมวดวิชาบังคับ     9   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2518201 ทฤษฎีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนิเวศเชิงนิเวศ
 Theories of Development and Eco-social Change
3 (3-0-6)
2518202 นโยบายสาธารณะ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวสหวิทยาการ
 Public Policy Interdisciplinary Strategic Planning and Environmental Management
3 (3-0-6)
2518203 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมขั้นสูง
 Advanced Social Research Methodology
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเลือก     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2518307 เทคโนโลยีทางเลือกและการพัฒนาท้องถิ่น
 Alternative Technology and Local Development
3 (3-0-6)
2518308 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมหาวิทยาลัยสีเขียว
 Education for Sustainable Development and Greening of Universities
3 (3-0-6)
2518315 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
2518316 สัมมนาวิธีวิทยาแนวสหวิทยาการเพื่องานวิจัยท้องถิ่น
 Seminar on Interdisciplinary Methodology for Local Research
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2518204 สัมมนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ทางสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Seminar on Dissertation Proposal of Interdisciplinarity for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 4 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์     36   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2518991 ดุษฎีนิพนธ์
 Dissertation
36 (0-108-0)

 5 หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2518401 ปรัชญาการศึกษาแนวสหวิทยาการ
 Philosophy of Interdisciplinary Study
3 (3-0-6)
2518402 พื้นฐานวิธีวิทยาสำหรับการวิจัยแนวสหวิทยาการ
 Foundation of Interdisciplinary Research Methodology
3 (3-0-6)
2518403 ประวัติความคิดทางทฤษฎีสังคมและเศรษฐศาสตร์การเมือง
 History of Social Theory and Political Economic Thoughts
3 (3-0-6)
2518404 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Study
3 (2-2-6)
2518405 การเขียนและการอ่านเชิงวิชาการ
 Academic Reading and Writing
3 (2-2-6)